Lemon Basil Martini

$10

tito’s vodka • lemon juice • basil • agave nectar • lemonade